Declaration list of the contestants singing. HarborLand Kid O-Ke on October 27th – 28th, 2018 at 4th Fl., Harbor Pattaya 

 

Competing models under 12 years old. on October 27th, 2018

 

เด็กหญิง ปารย์ชนก ผ่านสำแดง อายุ 6 ปี

เด็กหญิง ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ อายุ 9 ปี

เด็กหญิง มารีน อูเอโนะ อายุ 10 ปี

เด็กหญิง สร้รยสุมาลี เกรซเวง อายุ 9 ปี

เด็กหญิง ธนภรณ์ แดงรัศมี อายุ 9 อายุ

เด็กหญิง ณภัทรชนม์ สีแดง อายุ 11 อายุ

เด็กหญิง ภาพิมล หิรัญญากร อายุ 8 ปี

เด็กหญิง จุฬาทิพย์ มิชค์เเชลล์ เเคร์รอล อายุ 9 ปี

เด็กหญิง ดีน่า คริสตัล เจอร์ารร์ด อายุ 10 ปี

เด็กหญิง ชิเนด คาวานากฮ์ อายุ 10 ปี

เด็กหญิง ซามิฮา ล้ำเลิศ ฮารค์ อายุ 8 ปี

เด็กหญิง วาซิฮา ล้ำเลิศ ฮารค์ อายุ 7 ปี

เด็กหญิง ณัชพร โฉมหน้า อายุ 9 ปี

เด็กหญิง ธิดาวรรณ ขันทอง อายุ 11 ปี

เด็กหญิง วิชยา พิชโยดม อายุ 10 ปี

เด็กหญิง ราณี ปิยภัทร โพพาท อายุ 10 ปี

เด็กหญิง ณัฐชยา ผ่องโสภา อายุ 8 ปี

เด็กหญิง ณฐวลัญช์ วงษ์นพวิชญ์ อายุ 7 ปี

เด็กหญิง ณัฐชาทิพย์ ขุนทิพย์ อายุ 5 ปี

เด็กหญิง บุณิกา มหาทรัพย์ อายุ 8 ปี

เด็กหญิง ปุ​ญ​ญ​พัฒน์​ แอน​ส​ติค​ อายุ 9 ปี

 

Competing models under 18 years old. on October 28th, 2018

 

นาย นายพีรกานต์ บิตุรงค์สกุล อายุ 18 ปี

นางสาว สุภณัฐดา ดีสมบัติ อายุ 17 ปี

นางสาว น.ส.​ เบญญาภา​ สุวรรณชัยรบ อายุ 15​ ปี

นาย ตะวันไท คงสมฤทธิ์ อายุ 17 ปี

นางสาว ฉัตราภรณ์ บาคาล อายุ 17 ปี

เด็กชาย ณฐนน กปิลกาญจน์ อายุ 14 ปี

เด็กหญิง เด็กหญิง ชัยรัมภา โถทอง อายุ 14 ปี

นางสาว นางสาวปุณยาพร สาระวน อายุ 16 ปี

เด็กหญิง ชัยรัมภา โถทอง อายุ 14 ปี

นางสาว น.ส.ญานิศา วงค์คำ อายุ 17 ปี

เด็กหญิง พัชรพร ต่วนชะเอม อายุ 14 ปี

นาย พีรกานต์ บิตุรงค์สกุล อายุ 18 ปี

นางสาว ชนิสรา งามเลิศ อายุ 16 ปี

เด็กหญิง สุภัสสรา จันทะพาหะ อายุ 14 ปี

เด็กหญิง ภูสดา ทองเอี่ยม อายุ 13 ปี

เด็กหญิง ชนกวนัน แข็งขัน อายุ 14 ปี

เด็กหญิง สุภาพัช ชูยิ่งสกุลทิพย์ อายุ 13 ปี

นางสาว นภัสกร วงษ์เอป อายุ 17 ปี

นาย ภาคิน มุสิเกษม อายุ 18 ปี

เด็กหญิง รัตน์ติมา แก้วชมภู อายุ 14 ปี

เด็กหญิง ศศิชาดา แสงรังษี อายุ 14 ปี

นางสาว พรทิพา คูณศรี อายุ 17 ปี