รายชื่อผู้เข้าประกวด Harbor Junior นพมาศ 2018 ในวันที่ 18 พ.ย. 61 ณ. ลานกิจกรรม ชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา 

เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.30-10.30 น. บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา ผู้ปกครองต้องเตรียมเอกสารสูติบัตร สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อยืนยันวันเดือนปีเกิดของผู้เข้าสมัครในช่วงลงทะเบียน
รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Junior  อายุไม่เกิน 6 ปี
 1. ด.ญ. ชัญญานุช สุขรัตน์ 5.11 ปี
 2. ด.ญ. กนิษฐา เพ็งพล 5.10 ปี
 3. ด.ญ. พิมมาดา สุขสันติ์ 5.10 ปี
 4. ด.ญ. ปภาวรินทร์ พรหมศิริ 6.2 ปี
 5. ด.ญ. กมลลักษณ์ เฉิน 6.8 ปี
 6. ด.ญ. ณัฐชาทิพย์ ขุนทิพย์ 5.6 ปี
 7. ด.ญ. ชนัญกันย์ เพิ่มพรสกุล 5.2 ปี
 8. ด.ญ. สิ​สราญ​ แย้มแสง 4.9 ปี
 9. ด.ญ. ณัชชาบดี ศักดิ์เสมอพรหม 6.9 ปี
 10. ด.ญ. ไอริณลดา อินวัฒนา 5.2 ปี
 11. ด.ญ. พิชญ์นรี พรหมจักร์ 6.10 ปี
 12. ด.ญ. พรรณปพร วรรณแก้ว 6.3 ปี
 13. ด.ญ. ไอวิวรินทร์ ประดับญาติ 5.4 ปี
 14. ด.ญ. ณัฐฑริกกา ต่อทวีทรัพย์ 4.4 ปี
 15. Kanyanut Jantree 3.6 ปี
 16. ด.ญ. ชานิดา โฉมเฉลา 6.2 ปี
 17. ด.ญ. อิสซาเบล โรเยซ 5.5 ปี
 18. ด.ญ. ธรรมสรณ์ ทำทัน 5.3 ปี
 19. ด.ญ. เกศรินทร์ พลอยสมุทร์ 5.7 ปี
 20. ด.ญ. พัชราภา วุฒิเวียงธรรม 3.5 ปี
 21. ด.ญ. กันต์กนิษฐ์ คมทา 4.6 ปี
 22. ด.ญ. เขมินทรา หิรัญธรรมวิชญ์ 5.11 ปี
 23. ด.ญ. บุญภรณ์ สิงหเขตต์ 5 ปี
 24. ด.ญ. วราลักษณ์ ส่องแก้ว 4.5 ปี
 25. ด.ญ. วริศรา พิรารักษ์ 6 ปี
 26. ด.ญ. บุณยนุช เจือแก้ว 6.11 ปี
 27. ด.ญ. ชญาภา ผลิผล 3.4 ปี
 28. ด.ญ. มิลันตา ขำณรงค์ 5.6 ปี    
 29. ด.ญ. กัญญาพัชร เกษตร 5.9 ปี
 30. ด.ญ. ปัณฑารีย์ ศักดิ์ประเสริฐศรี 3.1 ปี
 31. ด.ญ. พิชามญชุ์ ถาวรศักดิ์ธีระกุล 5.10 ปี
 32. ด.ญ. ณัชชา วลัยศรี 3.11 ปี
 33. ด.ญ. ธันยกานต์ จิระงามทอง 2.8 ปี
 34. ด.ญ. วิลาวรรณ ธรรมสาร 6.2 ปี
 35. ด.ญ. ปรียากร ตรีแสน 6.4 ปี
 36. ด.ญ. พิชยา พาลีขำ 3.1 ปี
 37. ด.ญ. วนิชยา พาลีขำ 4.2 ปี
 38. ด.ญ. ฐิติณดา พิริยดิศ 5 ปี
 39. ด.ญ. ภาวิดา จงเกษกรณ์ 4.8 ปี
 40. ด.ญ. คุลิกา ปาร์ค 4.11 ปี
 41. ด.ญ. จุฬาลักษณ์ ชัยสุนทร 4.4 ปี
 42. ด.ญ. พลอยชมพู ชลสิทธิกานต์ 2.1 ปี
 43. ด.ญ. ณัฐสุรางค์ ปาปะทา 6.2 ปี
 44. ด.ญ. รัมภา วงศ์ยั่งยืน 6.2 ปี
 45. ด.ญ. อาจารี เทพหัสดิน ณ อยุธยา 11 ปี
 46. ด.ญ. พลอยชมพู ชลสิทธิ์กานต์ 1 ปี
 47. ด.ญ. วิชญาพร ลานุสัตย์ 4 ปี
 48. ด.ญ. ธัญพร เทพวีระกุล 11 ปี
 49. ด.ญ. ฐณัชญ์พร ประพันธ์เจริญ 11 ปี
 50. ด.ญ. ปรียากร ตรีแสน 4 ปี
 51. ด.ญ. ณัฎฐณิชา สะทองเผือก 6 ปี
รายชื่อผู้เข้าประกวด รุ่น Kids  อายุไม่เกิน 12 ปี
 1. ด.ญ. กัญญาวีร์ เฉิน 8.11 ปี
 2. ด.ญ. รวีกัลย์ กลิ่นสุคนธ์ 11.10 ปี
 3. ด.ญ. ซามิฮะ ล้ำเลิศ ฮารค์ 8.10 ปี
 4. ด.ญ. วาซิฮะ ล้ำเลิศ ฮาร์ค 7.7 ปี
 5. ด.ญ. ณัฐวศา ต่อทวีทรัพย์ 7.4 ปี
 6. ด.ญ. ณัจฉรียา ต่อทวีทรัพย์ 7.4 ปี
 7. ด.ญ. เอยาวรินทร์ ประดับญาติ 7.3 ปี
 8. ด.ญ. ถาวรีย์ ทำทัน 12.1 ปี
 9. ด.ญ. ปัณชญา อบเชย 10.4 ปี
 10. ด.ญ. เพชรทองทา กาญจนอัตถ์ 7.10 ปี
 11. ด.ญ. เพชรทาทอง กาญจนอัตถ์ 7.10 ปี
 12. ด.ญ. ธารธีรัตถ์ เวชสุนทร 9 ปี
 13. ด.ญ. สุภัสสรณ์ นิธิโรจน์ภักดี 9.3 ปี
 14. ด.ญ. ภูษณิศา ลุ้งบ้าน 12.5 ปี
 15. ด.ญ. จีระนันท์ แสนสงค์ 9.6 ปี
 16. ด.ญ. จิรวดี สมบุญ 8.10 ปี
 17. ด.ญ. สุขจิตตรี เรืองฤทธิ์ 7.11 ปี
 18. ด.ญ. แทนณิชา เนาวนิตย์ 9.2 ปี
 19. ด.ญ. แสนดี ชื่นใจ 11.6 ปี
 20. ด.ญ. โมรินทร์ บัวบิน 9 ปี
 21. ด.ญ. วิมลรัตน์ แก่นสลุง 8.4 ปี
 22. 2 ด.ญ. ศตพร ไวศรี 11.9 ปี
 23. ด.ญ. ลัลนา ประกอบธรรม 7.7 ปี
 24. ด.ญ. ซินดี้ ชมิด 11.8 ปี
 25. ด.ญ. พิมพ์พิชชา เอี่ยมสิน 11.7 ปี
 26. ด.ญ. เปรมสิริ ชาญสูงเนิน 8.6 ปี
 27. ด.ญ. ทัศนีย์ วรรณ หนองใหญ่ 11.2 ปี
 28. ด.ญ. อนันตา มีเจริญ 10.9 ปี
 29. ด.ญ. สุรีย์ประภา เดชโกมล 11.2 ปี
 30. ด.ญ. ณาริฐา มาร์คซิเมเนีย 8.3 ปี
 31. ด.ญ. ณัฏฐนันท์ ทองบุญ 11.8 ปี
 32. ด.ญ. อธิชา เพ็ชร์มณี 7.5 ปี
 33. 33.ด.ญ. นรมน ศิริมหาชัย 9.8 ปี
 34. ด.ญ. ปาณิสรา นิธิวรกูล 9.9 ปี
 35. ด.ญ. ราณี ปิยภัทร โพพาท 10.5 ปี
 36. ด.ญ. สุพิชญา ลานุสัตย์ 8.1 ปี
 37. ด.ญ. ปริษา พิมสอน 9.7 ปี
 38. ด.ญ. ธนิชชา โชติธวัชศิริยศ 10.1 ปี
 39. ด.ญ. ปราณปรียา บุตรดี 7.1 ปี
 40. ด.ญ. ภิญญาพัชญ์ ฉิมพลีวนาศรม 8 ปี
 41. 42. ด.ญ. ชัญญ์ธนพัศ มากจันทร์ 1 ปี
 42. ด.ญ. เทียวิคตอเรีย แมคคาที่ 7.4 ปี